Направление математика на английски език по Cambridge International

Математиката на английски, която се преподава в Izzi Science for Kids, следва системата на Cambridge International, като започва в предучилищните групи и се надгражда като знания и умения на всеки етап до 12. клас. Системата е базирана на цикличност – всяка година включва едни и същи основни теми, като на следващо ниво се навлиза в дълбочина, добавят се нови понятия, примерите и задачите се усложняват. По този начин натрупаните знания се преговарят често, обогатяват се и се затвърждават във времето. 

За разлика от математиката по българската програма (МОН), която е основно теоретична, системата на Cambridge International е приложно ориентирана. Всички задачи се свързват със ситуации от живота, а терминологията се въвежда с разнообразни примери вместо с формални дефиниции. Обръща се голямо внимание на визуализирането и логическите връзки.  

Математиката на английски е повече ментална, насочена към разбиране на смисъла на числовите величини и действията с тях. Търсят се кратки практически методи, поощряваме аналитичното и нестандартно мислене, приветстваме различните подходи, водещи до вярно решение. В часовете по математика на английски ролята на учителя е да провокира любознателността на учениците, така че те сами да изследват и откриват нови знания и умения. Този подход дава възможност на учениците да „изживеят“ математиката, да я разберат и в последствие да я приложат адекватно в различни ситуации.  

В първите години от програмата (Primary етап) основен елемент в преподаването е играта. На 5 г. децата се запознават с числата, като броят различни предмети в класната стая, ориентират се в пространството, докато изработват триизмерни проекти, запознават се с формите, като оглеждат предметите около тях. На този етап децата се запознават с логиката на събирането, изваждането, умножението и делението с прости действия, като групиране и броене на стъпки.  

В следващите години от програмата играта като елемент от часовете по математика на английски език се превръща в стимул за развиване на презентационни умения. Това се разкрива напълно в груповата работа. Там учениците умело се справят с всички стъпки – от разделянето на екипи, през съставянето на план за работа, събеседват за решенията си по поставен проблем и излизат с обобщен анализ на цялостната задача. Учениците не само упражняват научените изчислителни стратегии, но и развиват умението да се изразяват с подходящия запас от думи, логично и подредено на английски език. Това се случва постепенно, с натрупване във времето и добра екипна работа от страна на учителите на различните възрастови групи.  

Обучението по математика на английски език по програмата на Cambridge International в Izzi Science for Kids оказва позитивно влияние върху цялостната академична подготовка на всеки ученик.  Учителите Велимира Димова, Йоанна Сигридова, Михаил Коцев, Александър Александров, Николета Симеонова – редовно преминаващи квалификационни обучения от Cambridge International, оказват необходимата подкрепа на учениците. Удоволствието от ученето на децата личи по техните категорични победи на математически състезания.