Английски език по Cambridge International

296177701_465308835060525_5463650414040076119_n

В Izzi Science for Kids се изучава английски език по системата на Cambridge International, следвайки заложените в нея цели на обучение и критерии за успех. Още в предучилищните групи (Stages 1 and 2) съдържанието е така структурирано, че се формират и развиват езикови умения и компетентности в четирите основни вида речева дейност – слушане, четене, говорене и писане.

При поднасянето на учебния материал се използва спираловиден подход – като речниковият запас се активира в различен контекст за усвояване на нюансите в езика, а граматическите умения се преговарят многократно, но също така се допълват и доразвиват. Обемът и трудността са съобразени с възрастовите особености, знанията и житейския опит на учениците. По този начин се осигурява трайно овладяване и качествено осмисляне на набор от фундаментални знания и умения. Те са основата, върху която постепенно се надгражда система от понятия и взаимовръзки с нарастващо ниво на задълбоченост, сложност и абстракция.

Като пример може да се посочи как през годините се развива способността за тълкуване на текст като елемент от умението за четене с разбиране. На учениците се предоставя възможността да се запознаят с редица художествени и нехудожествени текстове. В предучилищна група те предават основната информация, придържайки се към използваната в текста лексика. Четвъртокласниците вече съумяват да осмислят и пресъздадат със свои думи случилото се през призмата на различни гледни точки, вкл. в ретроспекция, а седмокласниците могат да вникват умело и да анализират аргументирано различни смислови нива и изразни средства, както и да тълкуват скритите послания в текста.  

В часовете по английски език създаването на солидна база от академични познания се възприема като нужния инструментариум, който позволява на учениците да формулират обосновано тези и становища, да развиват и допълват успешно чужди мнения, както и да изразяват конструктивно несъгласие. Той им предоставя възможността да четат критично и „между редовете“ с цел търсене, извличане, осмисляне, тълкуване и оценяване на информацията. Дава им смелостта да експериментират с езика в опитите да създават изкусно структурирани и логически издържани текстове с ясно изразени идеи и послания. Тези натрупани през годините знания и умения превръщат учениците ни в уверени, знаещи, можещи и търсещи млади хора, които са интелектуално и социално ангажирани и подготвени да поемат отговорността за своето собствено развитие.

С всеотдайност, постоянство и професионализъм преподавателите по английски език в Izzi Science for Kids – Севдалина Манова, Виолета Петрова, Десислава Радулова, Надя Иванова, Ивелина Казакова, създават условията и оказват подкрепата, за да могат целите да се превърнат в реалност.