Как в Izzi откриваме науката и математиката?

За първата година от създаването си ЧОУ Izzi Science for kidпоказа на практика, че двуезичното обучение по наука от най-малка възраст е полезно и интересно. Учениците от най-малката ПУК група (на 5 г.) до 13-годишните им приятели от 7. клас правят всеки ден експерименти в оборудваната лаборатория, в които опитно си обясняват природни явления. За да разбират по-добре връзките и логиката в науката, учениците имат нужда и добра математическа подготовка, отговаряща на тяхната възраст. Именно заради това ЧОУ Izzi Science for Kids надхвърля задължителния хорариум от МОН по математика и надгражда заниманията с часове по английска математика (част от програмите на Cambridge International).

Подготовката по математика е толкова сериозна и задълбочена, че много от учениците в ЧОУ Izzi Science for kids се справят блестящо на състезания по математика и програмиране.

В летните месеци в подготовка за следващата учебна година екипът на ЧОУ Izzi Science for Kids отдели време, за да отговори на най-често задаваните въпроси относно подготовката по математика и наука в училището.

Колко часа математика на седмица включва програмата?

От първа предучилищна група (за 5-годишните деца) се въвеждат по два часа математика на седмица – един по българската програма и един за английската математика по програмата на Cambridge International. Като общ брой часовете надхвърлят норматива от МОН, което дава възможност на учителите да имат повече време за упражнение и затвърждаване на знанията. Речниковият запас по математика се развива паралелно на двата езика, за да се създаде устойчиво билингвистично знание.

От 1. до 4. клас броят на часовете по математика не намаляват. В часовете, посветени на българската математика, началните педагози в Izzi Science for Kids полагат усилия не само да се развие базовата математическа грамотност, но и децата да работят по по-предизвикателни задачи от състезателен тип. Желанието им е да се даде различен поглед върху задължителния материал и той да се обогати с повече логически и практически ориентирани задачи. Часовете по английска математика в този етап продължават да задълбочават представите на учениците за работата с числа. В уроците им навлиза от идеята за пресмятане на процент, ресто в магазина, обем на фигури, измерване на тегло, транспортни задачи, комбинаторика до анализ на данни и илюстриране на резултатите през линейни графики, диаграми и пивотни таблици.

С какво е по-различна английската математика от тази в програмата по МОН? С какво ще обогати децата?

Целта на английската математика е да провокира децата да мислят и сами да търсят решения на зададените им казуси. Част от задачите са групови – в отбори по 3-4 деца, които трябва да работят заедно по дадената задача, да намерят консенсус по между си и накрая един от групата да представи решението пред останалия клас. Ролите и децата в един екип се сменят всеки път, за да се преодолее спокойствието на познатата обстановка и учениците да се научат да бъдат адаптивни и кооперативни.

В английската математика още от първата година (еквивалент на ПУК 1 за 5-годините деца по системата на МОН) започват да се въвежда представата за събиране, изваждане на двуцифрени числа. Залагат се умножение и деление през броене на стъпки, откриване и разпознаване на числа на числови квадрати.

В часовете по английска математика учениците още от 5-6-годишни се запознават с двуизмерни и триизмерни фигури. Работят за пресмятане на обиколка, а в следващите години и на лице, така че в 3 и 4 клас могат да направят проектиране на разположение в фигура в пространството. Задачите и предизвикателствата, които децата откриват в часовете по английска математика, са близки до реални ежедневни ситуации, което дава допълнителен контекст и валидира ползата от наученото.

Как протичат часовете по наука?

Часовете по наука се провеждат в напълно оборудваната лаборатория на ЧОУ Izzi Science for Kids. В момента се подготвя и втората лаборатория за учениците от 2. клас до прогимназиален етап във втората сграда на училището. В часовете учениците от всички възрасти работят с реални уреди като микроскопи, телескопи, гео прозорец, което ги научава да бъдат отговорни и внимателни към повереното им оборудване. Спазват се стриктни правила в часовете по наука, дори и експериментът да е безопасен, за да се изгражда правилния навик.

Колко детайлно се разглеждат темите по наука в различните класове?

В предучилищните групи материалът по наука са въвежда като основни познания за света около нас, обяснение и разбиране на основни явления и реакции в природата. В уроците са застъпени химията (с различни материали и техните свойства), физика (със запознаване със светлината, електричеството и физичните сили), биологията (с жизнения цикъл на растенията, опазване на околната среда).

Часовете са подкрепени от експерименти, чрез които самите деца опитно и от първа ръка се запознават с науката. Те не винаги са впечатляващи, цветни и зрелищни – като в реална лаборатория експериментите изискват концентрация, търпение и наблюдение на редица процеси, за да се получи желания резултат. Могат да бъдат разнообразни: от „отглеждане“ на кристали, до изработване на модели на цветя или пружини от различни материали.

Децата се подготвят теоретично какво предстои да се случи, защо се случва и как резултатът може да варира. Важен момент в часа е анализът на резултатите – защо се е случило, къде сбъркахме, подреждането на данните с цел анализ и извеждане на вярното заключение.

На всеки две години темите по наука се повтарят, но се задълбочават и се навлиза в повече детайли. Така при по-големите ученици има възможност да се дават повече детайли и да се надградят вече положените по-рано основи в материала. Експериментите и опитите в час стават по-сложни, като се изискват повече стъпки и комбинативност от страна на учениците. Сред практическите проекти, които децата правят на този етап, са свързване на прости електрически вериги, домашни парашути, филтри за почистване на вода в домашни условия, мини оранжерии и др. В хода на тези проекти, с помощта на учителя, учениците наблюдават и си обясняват правилата и законите в природата.

Основно знание за правилното и добре структурирано провеждане на часовете по наука имат учителите, които преподават в Izzi Science for Kids. Всеки от тях е експерт в своята област и опитен комуникатор на науката. Всяка седмица учениците се срещат и попиват знания от Никола Каравасилев,  Димитър Желев, Явор Денчев, Наско Стаменов, Нели Иванова и Златина Димитрова.